Kurban

Kurban Organizasyonu

Kurban ibadeti

Arapça’da gerek maddî gerekse mânevî her türlü yakınlığı ve yakın olmayı kuşatacak bir anlam yelpazesine sahip olan kurbân kelimesi dinî terminolojide kendisiyle Allah’a yaklaşılan şeyi, özel olarak da Allah’a yakınlık sağlamak, yani ibadet (kurbet) amacıyla belli vakitte belirli cinsten hayvanları kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Kurban, bütün ümmetlere meşru kılınmış, İslam dininin nişanelerinden sayılan mali bir ibadettir. Nisap miktarı malı olan her Müslümana kesmesi emredilen, asaleten veya vekâleten ifası mümkün olan bir vecibedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) kendisine farz olan kurban ibadetini hicretin ikinci yılı emredildikten sonra her yıl ifa etmiştir. Hatta ümmeti için de her sene bir kurban kesmiştir. Kurban kesmek, hüküm olarak Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplerde müekket sünnettir. Deve, sığır, manda, koyun ve keçi gibi evcil hayvanların erkeği de dişisi de kurban edilebilmektedir. Devenin beş yaşını bitirmiş, büyük başların iki yaşını doldurup üç yaşına basmış koyun ve keçinin ise bir yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Yalnız koyunlarda altı ayını doldurup büyükleri kadar gelişmiş olanlar da kurban edilebilmektedir. Ayrıca kurban edilecek hayvanların sağlıklı, organlarının tam, ağır kusurlardan azade olması gerekmektedir. Bazı hafif kusurlar kurbana engel sayılmamaktadır. Kurbanın, udhiyye, hac, şükür, adak, ceza, nafile gibi kısımları vardır. Bütün kurbanlarda aranan şartlar aynıdır. Kurbanın şartlarını taşıyan hayvanın usulüne uygun olarak kesilmesi gerekir. Kesildiği zaman kurban vecibesi yerine gelmiş olmaktadır. Etinin yenilmesi ve taksimi sonra gelir. Bin dört yüz seneden beri ifa edilegelen kurban ibadeti elbette diğer ibadetler gibi kıyamete kadar devam edecektir. Günümüzde dünden farklı fazla bir değişiklik olmamakla beraber günün getirdiği bazı uygulama ve problemler de bulunmaktadır. Yaşı dolmamış oğlakların adak diye kesilmesi, büyük baş hayvanların suni yemlerle çabuk geliştikleri için iki yaşını dol-durmadan kurban edilmeleri, kurban yerine bedelinin ödenmesi tartışmaları, kurban kesilirken şoklama yapılması, kilo ile kurban satılması, şehirleşmenin artmasıyla kurban kesimindeki zorluklar bazı güncel problemlerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------